Dopingcontrole

Wat na de dopingcontrole?

Elke dopingcontrole heeft een resultaat: positief of negatief. Test je resultaat met de code van jouw dopingcontrole hier op onze website. Is de test negatief, dan is de kous af. Is de test positief, dan mag je je op deze procedure voorbereiden.

Saul Bucio P5yn73kruaa Unsplash

Procedure na een positieve test

Als je dopingtest positief is, dan krijg je van NADO Vlaanderen een aangetekend schrijven. Daarin melden we je niet enkel dat je positief getest hebt, maar we overlopen ook de procedure waaraan je je mag verwachten en wat jouw rechten en plichten daarin zijn. We leggen je ook een onmiddellijke, maar voorlopige schorsing op.

Voorlopige schorsing

Tijdens de voorlopige schorsing, dus voor het bevoegde disciplinair orgaan een definitieve uitspraak over jouw case heeft gedaan, mag je aan geen enkele wedstrijd deelnemen.

Je hebt dan als sporter wel recht op een hoorzitting. Daarin kan je beargumenteren waarom de voorlopige schorsing volgens jou niet terecht is. Als NADO Vlaanderen je argumenten niet weerhoudt, dan heb je het recht om op eigen kosten een tegenanalyse van het B-staal te laten uitvoeren.

Definitieve uitspraak in de dopingrechtbank

Pas in de bevoegde dopingrechtbank wordt je zaak ten gronde behandeld. Word je schuldig bevonden, dan zal de dopingrechtbank een disciplinaire sanctie opleggen. Die sanctie bestaat uit drie delen:

  • het verbod om gedurende een bepaalde periode aan sportactiviteiten deel te nemen, en/of
  • het betalen van een administratieve geldboete, en/of
  • de betaling van de procedurekosten.

Word je uitgesloten van deelname aan sportaciviteiten, dan mag je gedurende de hele periode van uitsluiting in geen enkele hoedanigheid aan sportactiviteiten deelnemen. Dat betekent in de eerste plaats niet als sporter, maar ook niet als organisator of medewerker.

Ter info: 'sportactiviteit’ is een ruim begrip. Het omvat zowel wedstrijden als trainingen in groep.

Hoe wordt de sanctie bepaald?

Welke concrete, disciplinaire sanctie er wordt opgelegd, dat hangt van deze drie factoren af:

  1. het feit of het de eerste, tweede of derde overtreding is;
  2. de soort dopingovertreding;
  3. de mate waarin de sporter er schuld aan heeft.

De Vlaamse en internationale dopingregels maken een onderscheid tussen deze soorten overtredingen:

  1. Gebruik, bezit of aanwezigheid verboden stof of methode
  2. Weigering, ontwijking of (poging tot) bedrog bij staalafname
  3. Medeplichtigheid bij dopingpraktijken of (poging tot) handel in verboden stoffen of methoden
  4. Overtreding van de vereisten inzake beschikbaarheid voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband

In beroep tegen de sanctie?

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de bevoegde dopingrechtbank, dan heb je het recht om tegen de beslissing in beroep te gaan.